دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

نویسندگان

دانلود پاورپوینت بررسی تحلیل مجتمع زیتون

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ

فهرست مطالب:


مجتمع مسکونی زیتون اصفهان 

معرفی مجموعه مسکونی زیتون اصفها ن

 سرمایش وگرمایش   

نوع اسکلت

موقعیت سایت                        

مشخصات عمومی مجموعه                

تأثیر اقلیم بر طراحی

ورودی های مجموعه

تحلیل سایت

تحلیل ورودی ها

دسترسی ها به صورت کلی

مسیرهای حرکت پیاده

بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت

الگوی حرکت پیاده

مسیرهای حرکت سواره

پلان زیر زمین

پلان هم کف              

پلان طبقات میانی           

پلان طبقات فوقانی           

پلان بزرگ شده بخشی از طرح

نمای ورودی اصلی مجموعه

پروفیل های عرضی

نماها و مقطع ها

نمابرش بلوک های  مختلف مجموعه

مقطع عرضی از مجموعه   

نماهای میانی مجموعه           

نمابرش بلوک های مجموعه

هم نشینی واحد های همسایگی                     

موقعیت دستگاه پله                            

دیاگرام فضاهای داخلی آپارتمان ها

واحد تک خوابه

واحد دو خوابه

واحد سه خوابه

دیاگرام ارتباطات فضایی

دیاگرام ارتباطات عمودی

ارتباطات فضایی

هماهنگی وتنیدگی واحدها در عین متفاوت بودن

مدول های تکرار شونده

فضاهای سبز

بررسی فضا ها

پر و خالی

پر وخالی در نما

تهویه و نور طبیعی

نورگیری

سطح تماس واحدها

فضاهای سبز مجموعه

نزدیک کردن محیط مصنوع به طبیعت

دیتیل های اجرایی